Choose Language  :

Main Menu

Knowledge

thompson1ในการออกแบบ งานทางสถาปัตยกรรมขึ้นมาซักชิ้นเราจำเป็นต้องรู้ว่างานสถาปัตยกรรมนั้นเป็นงานประเภทใดต้องการสิ่งใดบ้างในการที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบและจะมี
ปัญหาต่างฯเข้ามาเสมอในการออกแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเเต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือดูลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ ดูสภาพทางภูมิอากาศ สภาพทางภูมิศาสตร์ แล้วรองมาลงมาก็มาดูเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ในการออกแบบต้องคำนึงถึงวัสดูในท้องถิ่นวิธีการก่อสร้าง ผู้รับเหมางานจำเป็นต้องมีความจริงใจต่อกันสามารถคุยกันได้ง่าย

 

จะเห็นได้ว่างานที่เหมาะสมสำหรับพวกเราในปรธเทศไทยคือการใช้การออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอย่างแรกต้องเข้าใจคือประเทศไทยตั็งอยู่
ใก้ลเส้นศูนย์สูตรประเทศไทยมีอุณภูมิที่ค่อนข้างร้อน(hot tropic region)จึงจำเป็้นต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนซึ่งมีข้อมูลดังนี้

 

 

1. ความร้อนและแสงแดดโดยทั่วไปที่อาคารจะรับได้ 5ทาง

1.1 อากาศนำเข้ามา
1.2 ความร้อนโดยตรงจากดวงอาทิตย์
1.3 การสะท้อนความร้อนจากพื้นและอาคารข้างเคียง
1.4 ผู้อาศัยนำเข้ามา
1.5 อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร

 

2. อุณหภูมท่เหมาะสมของประเทศไทยประมาณ76.5-85f


หลักการป้องกันความร้อนมีดังนี้

2.1 การใช้แผงกันแดด
2.2 เลือกใช้วัสดุที่สะท้อนความร้อนได้ดีเช่นมีผิวมันมสีออ่น
2.3 หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่สะท้อนความร้อนหรือแผ่รังสีความร้อน
2.4 การระบายอากาศในส่วนที่มีอณุหภูมิสูง
2.5 การใช้วัสดุสะท้อนความร้อน
2.6 การวางอาคารให้ถูกทิศ

 

3. กระแสลมและการระบายอากาศ

3.1 กระแสลมที่ผ่านเข้ามาในอาคารที่ช่วยถ่ายเทอากาศ
3.2 กระแสลมทื่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศแลธฦอุณหภูมิสูงไปหาต่ำลมจะผ่านเข้าอาคารได้ต้องมีทางเข้า ออก

 

 423765666 577bf0d613ทิศทางลมในประเทศไทย

ฤดูร้อนและฤ ดูฝน(กันยา-ตุลา)พัดมาจากทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้
ฤดูหนาว................(พฤศจิกา-มกรา)พัดมาจากทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ...ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่บังคับตัวเราเองให้ทำไปโดยสัญชาติญาณ
.....ในปัจจุบัน นี้งานสถาปัตยกรรมสีเขียว(green architecture)เป็นกระแสซึ่งมาแรงมากในปัจจุบันคือการอนุรักษ์พลังงานกับสิ่งแวดล้อม การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีแล้วงานสถาปัตยกรรมไทยเช่นสภาพบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็น สถาปัตยกรรมสีเขียว(green architecture)อยู่มาตํ้งนานแล้วแต่เราก็นำไปปรับเปลี่ยนกันเอาเองไปเมืองนอกก็จำเอาแบบพวกฝรั่งนำเอาวัฒธรรมค่านิยมมาซึ่งมันไม่เข้ากับสภาพบ้านเมืองและสภาพอากาศของประเทศไทย ซึ่งอาจสิ่งผลกระทบตามมาต่องานสถาปัตยกรรมที่เราลอกเลียนแบบเค้ามา แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันก็น่าจะดี ยกตัวอย่างเช่นงานสถาปัตยกรรมของชาวอาทิตย์อุทัยซึ่งจะออกมาในแนวอนุรักษ์นิยมคือการคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต..ก่อนจะทำงานออกแบบพวกเค้าจะศึกษาถึงผลกระทบต่างฯที่จะตามมาต่องานสถาปัตยกรรที่พวกเค้าออกแบบซึ่งมีกาลเวลาเป็นเพื่อนอยู่ทุกวัน

 

Share