Choose Language  :

Main Menu

Knowledge

civil-engineer

"วิศวกรโยธา" คือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบวางแผนการทำงานควบคุมดูแลโครงการหรืองานก่อสร้างนั้นๆออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสี่งปลูกสร้างต่างๆให้ถูกต้องตามหลักการของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านวิศวกรรมโยธาโดยมีลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติ เช่น

  • วางแผนจัดระบบงาน ควบคุมงาน จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้
  • ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบสาธารณสุขอื่นๆ
  • พิจารณาโครงการ และทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง
  • สำรวจและประเมินลักษณะ และความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน้ำเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อโครงการ
  • สำรวจดูพื้นผิวดินและใต้ผิวดินว่าจะมีผลต่อการก่อสร้างอย่างใด และเหมาะสมที่จะรองรับ สิ่งก่อสร้างเพียงใด
  • ปรึกษาหารือในเรื่องโครงการกับผู้ชำนาญงานสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรเครื่องกล
  • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
  • เลือกชนิดของเครื่องมือ เครื่องจักรกล และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
  • ฯลฯ

 

Share