Choose Language  :

Main Menu

Knowledge

Pag 148 Img 0003

สำหรับวิศวกรมือใหม่ที่ยังไร้ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งระบบเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นั้น งานทำรายการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างนั้นถือเป็นเรื่อง ใหญ่ทีเดียว ยิ่งเป็นงานชิ้นแรกด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นที่เกินจะ บรรยาย ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเนื้อหาในตอนเรียนมาก นัก แต่ประเด็นหลักๆ ที่เคยได้ยินมาก็คือ

“ปัญหาในการถ่ายแรงเข้าสู่ชิ้นส่วนขององค์อาคาร” นั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงการถ่ายแรงเข้าสู่ชิ้นส่วนขององค์อาคารต่างๆนั้น มันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย แต่ที่ทำไม่ได้ก็เพราะ “ใช้จินตนาการในการถ่ายแรงไม่เป็น” ทั้งที่การถ่ายแรงนั้นก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ หากเราเข้าใจธรรมชาติของแรงแล้วไซ้ การถ่ายแรงเข้าสู่องค์อาคารก็ง่ายนิดเดียว

ในที่นี้ผมจะไม่กล่าวลงไปถึงรายละเอียด ในส่วนของการคำนวณ แต่จะกล่าวเป็นตัวอย่างขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างง่าย เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และการคำนวณในขั้นสูงต่อไป แนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จะเป็นบ้านหรืออาคารรูปแบบไหนไม่สำคัญครับ เริ่มต้นก็ให้คิดแรงก่อนดังขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้

structural-analysis-frame

1. หาพื้นที่หลังคาทั้งหมดว่าได้กี่ตารางเมตร (ไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้าหรือหลังคารูปแบบใด)
2. ดูความสูงของอาคารเพื่อหาแรงลมที่กระทำต่อหลังคา (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
3. ดูมาตรฐานน้ำหนักจรของหลังคา น้ำหนักวัสดุที่ใช้เป็นหลังคา (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
4. นำน้ำหนักทั้งหมดที่ได้มารวมกัน แล้วจึงทำการออกแบบโครงสร้างหลังคา
5. เมื่อคำนวณโครงสร้างหลังคาเสร็จแล้ว ก็ทำการถ่ายแรงปฎิกิริยาลงสู่จุดรองรับ (เสา หรือ คานหลังคา)
6. ทำการออกแบบเสาหรือคานรองรับหลังคา (กรณีที่ออกแบบคานหลังคา ให้ทำการออกแบบคานก่อนการออกแบบเสา)
7. ทำการออกแบบพื้นชั้นสอง โดยจะต้องคิดน้ำหนักบรรทุกจร และน้ำหนักของวัสดุตกแต่ง (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
8. ถ่ายแรงกระทำทั้งหมด (รวมน้ำหนักคงที่ของพื้น) มาสู่คานที่รองรับ เพื่อทำการออกแบบคาน
9. ทำการออกแบบคานโดยใช้แรงที่ได้จากพื้น และผนังมาทำการออกแบบ
10. ทำการออกแบบเสาชั้นหนึ่ง โดยคิดแรงกระทำทั้งหมดจากเสาชั้นสอง บวกกับแรงเฉือนสูงสุดที่ได้จากคานชั้นสอง
11. กลับไปทำขั้นตอนที่ 7. 8. และ 9. แต่เป็นของชั้นหนึ่ง
12. เมื่อทำขั้นตอน 11. เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการออกแบบตอม่อ
13. ให้นำแรงเฉือนสูงสุดที่ได้จากคานชั้นหนึ่ง รวมกับแรงกระทำทั้งหมดที่ได้จากเสาชั้นหนึ่งมาทำการออกแบบเสาตอม่อโดยคิด เป็นเสาสั้น
14. เมื่อทำการออกแบบตอม่อเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบฐานราก
15. ก็ให้นำแรงกระทำทั้งหมดที่ได้จากเสาตอม่อมาเป็นแรงกระทำในการออกฐานราก ตามรูปแบบและความเหมาะสมในการใช้งานก็เป็นอันจบสิ้นกระบวนความของวิธีการและ ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอย่าง ง่าย

Share