เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม,จัดทำขอบเขตงาน, เอกสารประกวดข้อเสนอและเอกสารประกวดราคา โครงการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลสาบสงขลา บริเวณ ตำบลท่าหิน , ตำบลคูขุด และตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Survey-design-preparation-01

 

  • ลักษณะโครงการ            
:         -   สำรวจ ออกแบบ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม,จัดทำ ขอบเขตงาน, เอกสารประกวดข้อเสนอและเอกสารประกวดราคา โครงการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลสาบสงขลา บริเวณ ตำบลท่าหิน , ตำบลคูขุด และตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
-  ระยะยาว 26.8  กิโลเมตร
  • สถานที่
:
แนวชายฝั่งทะเลสาบสงขลาบริเวณ อ.สทิงพระ ระยะทาง  26.8
  • เจ้าของโครงการ
: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  • วันเริ่มโครงการ
: 9 มิถุนายน 2548
  • วันโครงการแล้วเสร็จ
: 6  ตุลาคม  2548
  • ประมาณการมูลค่าก่อสร้างโครงการ
:
1,200 ล้านบาท
  • สถานะของโครงการ
: ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ

 


 

คลังรูปภาพ

 

 

Share